Zgłoszenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy Rodziców, że od 11 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020. Zapisy będą odbywać się drogą elektroniczną. Adres do logowania dla rodziców: https://przedszkola-oswiecim.nabory.pl

Etapy rekrutacji:

1. Wprowadzenie danych dziecka drogą elektroniczną.

2. Wydrukowanie wniosku, podpisanie i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wraz odpowiednimi załącznikami.

3.  Złożenie potwierdzenia woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Szczegóły na podanej stronie rekrutacji.

UWAGA !
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020 w Miejskim Przedszkolu nr 14 NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI.
Rodzice dzieci  7 dni przed rekrutacją otrzymują do wypełnienia„ DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”na rok szkolny 2019/2020.
(formularz deklaracji do pobrania w zakładce “dla rodziców”-“ do pobrania”)wypełniony dokument należy złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie  do 8 marca 2019. do godz. 10.00

WAŻNE!!!

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola nie logują się samodzielnie do systemu rekrutacji.
Wniosek w formie papierowej wraz z kompletem dokumentów rodzice składają w przedszkolu.
Wprowadzeniem wniosku do elektronicznego systemu zajmie się placówka.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego dla przedszkoli miejskich w Oświęcimiu na rok szkolny 2019/2020.