Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Nasza Piramida Żywieniowa”

plakatMP14Miejskie Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi wraz z  Miejską  Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu –    zaprasza przedszkola z  terenu miasta Oświęcim do wzięcia udziału   w konkursie dla Małych Plastyków na temat „Nasza piramida żywieniowa”.

                                          REGULAMIN KONKURSU:

 I.   Organizatorzy:  Miejskie Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi

Miejska  Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI

w Oświęcimiu

Instytucje wspierające: Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych  w Oświęcimiu

Patronat Honorowy nad konkursem objął:

Urząd Miasta Oświęcim

II.  Cele konkursu:

– promowanie zdrowego trybu życia poprzez wdrażanie zasad  prawidłowego żywienia,

– rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych dzieci,

– kształtowanie postaw społecznych i prozdrowotnych.

III. Warunki uczestnictwa:

a. W konkursie biorą udział przedszkola z terenu miasta Oświęcimia.

b. Kategoria wiekowa: dzieci 5,6 – letnie.

c. Każde przedszkole wykonuje jedną pracę zbiorową, przedstawiającą „piramidę zdrowego żywienia”. Piramida powinna przedstawiać zasady prawidłowego odżywiania, informując o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia.

d. Technika prac:  prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną – płaską lub przestrzenną, (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, fotografia, grafika komputerowa).

e. Format prac:

płaska – A1 i B1

przestrzenna – do 1m

f. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:  nazwę i adres przedszkola, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego dzieci wykonały pracę.

IV.  Ramy czasowe konkursu:

– czas trwania: 7.02 – 28.02.2014r.

– telefoniczne potwierdzenie udziału w konkursie:  do 14.02.2014r.

– termin nadsyłania prac konkursowych:  do 28.02.2014r.

– przekazanie prac następuje osobiście przez przedstawiciela przedszkola do Działu  Promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu,

– organizator powoła komisję konkursową, która wyłoni laureatów konkursu,

– uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wystawą prac oraz występem dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 14:  11.03.2014r.

na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu prosimy o przybycie delegacji przedszkoli w składzie: opiekun i 10 dzieci.

V.   Kryteria oceny:

– zgodność wykonanej pracy z tematem,

– wykazanie się znajomością zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania,

– estetyka pracy,

– oryginalność i pomysłowość.

 VI. Nagrody:

– przewidziane są dla wszystkich przedszkoli biorących udział w konkursie, w postaci pamiątkowego dyplomu oraz nagród rzeczowych.

VII.  Postanowienia koncowe: 

Wystawa prac konkursowych odbędzie się  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu do dnia  31.03.2014r. Po tym terminie przedstawiciele poszczególnych przedszkoli  proszeni są o odbiór pracy konkursowej.

 

Kontakt:

Miejskie Przedszkole nr 14 – tel. 33/842-37-25

Lucyna Skrzypiec

Katarzyna Tyran