Rekrutacja – informacja

Aby ograniczyć kontakty i jednocześnie umożliwić Państwu zapisanie dziecka do przedszkola, umożliwiamy wysłanie elektroniczne wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Procedura postępowania podczas przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu, opracowana na potrzeby zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie pandemii.

 1. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać ze strony www.mp14eduoswiecim.pl

2. W przypadku braku takiej możliwości, papierową wersje dokumentu pobieramy w placówce (Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu).

3. Wnioski przyjmowane będą w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Oświęcimiu
 w godzinach od 7:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie od 16 marca do 27 marca 2020 roku.

4. Wejście na teren placówki możliwe jest tylko pojedynczo, aby zachować wymagane odległości zalecone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

5.  W trosce o zdrowie Państwa i pracowników przedszkola  zostaje uruchomiona opcja przesłania wniosku drogą elektroniczną. Wypełniony wniosek przesyłamy na adres mailowy: mp14@eduoswiecim.pl

6. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, rodzic zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, w dniach od 20 kwietnia do 23 kwietnia br. po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych dzieci. Lista dzieci zakwalifikowanych będzie podana do wiadomości 20 kwietnia br.

Dokumenty o których mowa to:

 1) oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu z zakładów pracy;

2) orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) prawomocne wyroki sądu;

 4) kopia zeznania podatkowego za rok 2019 /podatnik płaci podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu/;

5) wnioski MOPS lub innych instytucji wspomagających rodzinę.

 7. Niedostarczenie dokumentów o których mowa w punkcie 5 w podanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego

W przypadku zmian sytuacji wszelkie informacje będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz FB