Informacja w sprawie wyników rekrutacji

Informujemy Rodziców, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.) LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH do przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu zostanie udostępniona na stronie internetowej przedszkola w dniu 20.04.2020 r. o godzinie 8.00.

Jednocześnie przypominamy Rodzicom, że do dnia 23.04 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola ( druk do pobrania https://mp14.eduoswiecim.pl/formularze-do-pobrania/ )

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wypełniony i zeskanowany druk można przesłać na mp14@eduoswiecim.pl

Oryginał druku należy dostarczyć do przedszkola po ustaniu epidemii.

24.04.2020r o godzinie 10.00 będzie “wywieszona”w trybie j.w LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.