Ważna Informacja

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Przedszkola od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021r. przedszkole będzie prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Rodzice dzieci proszeni są o złożenie wniosku do Dyrektora Przedszkola o zorganizowanie zajęć, telefoniczne poinformowanie  go  dzień wcześniej o takim zamiarze w celu sprawnej organizacji pracy placówki.