Podstawa działania

Organizacja pracy placówki odbywa się w oparciu o Statut Przedszkola, Ustawę o Systemie Oświaty oraz Kartę Nauczyciela.

Praca wychowawczo – dydaktyczna z wychowankami realizowana jest na podstawie programów nauczania i wychowania, opracowanych w oparciu o Podstawę Programową wychowania przedszkolnego, określoną w rozporządzeniu MEN z dn. 23 XII 2008r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.)

Program realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w naszej placówce:
Nasze przedszkole” M.Kwaśniewska, W.Żaba – Żabińska, wyd. MAC Edukacja, 2009r.